Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

Informatie over gegevensverwerking en disclaimer door Emily Workouts 

Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden Emily Workouts 

Dit zijn de privacyverklaring en algemeen voorwaarden van Emily Workouts (hierna te noemen Emily Workouts) gevestigd te Eindhoven.

Algemene voorwaarden


1. Aansprakelijkheid

Emily Workouts is niet aansprakelijk voor enig mentaal dan wel fysiek letsel of ongeval dat tijdens een training tot stand komt. Wanneer je start met trainen ben je zowel mentaal als fysiek in orde. Dit geldt ook voor zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook voor, tijdens of na trainingen.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Iedereen wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Emily Workouts, noch anderen kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen, of enig lichamelijk letsel, op het grondgebied van de trainingen, of daarbuiten.

 

2. Betaling 

De prijzen bij Emily Workouts kun je vinden op de Tarieven pagina. Deze prijzen zijn niet bespreekbaar. Wanneer je ervoor kiest om een rittenkaart te kopen ben je voordeliger uit dan 10 losse lessen. Wanneer je nog een openstaande betaling hebt is het niet mogelijk om een nieuwe training te plannen. Betalingen kunnen contant of middels een betaalverzoek dan wel tikkie betaald worden (direct na iedere training), tenzij anders besproken, en worden allemaal geregistreerd aan de hand van facturen. Deze facturen worden digitaal verstuurd en bewaard. 

Wanneer een betaling niet binnen een week voltooid is zal het factuur verhoogd worden, met een maximum van twee verhogingen. Deze verhoging is 10% van het oorspronkelijke factuur na de eerste week. Na de tweede week is dit 20% van het oorspronkelijke factuur. Indien de betaling hierna nog niet voltooid is zullen er juridische stappen genomen worden en worden alle kosten verhaald op de desbetreffende wanbetaler.

 

3. Rittenkaart

Emily Workouts biedt ook rittenkaarten. Zowel voor Bootcamp als voor Personal Training (PT). Al deze rittenkaarten zijn 1 (één) jaar geldig, en tussentijds niet opzegbaar, restitueerbaar of op te schorten. Rittenkaarten dienen voor aanvang van de eerste les waarbij de kaart gebruikt wordt, te worden betaald. U ontvangt de rittenkaart digitaal en deze wordt steeds aangepast nadat u een les gevolgd heeft. 


4. Personal Training

Emily Workouts, dan wel derden, bieden zogenaamde Personal Training aan. Personal Training kan worden ingekocht middels een speciaal Personal Training afspraak gemaakt tussen Emily en u zelf, dan wel middels PT Rittenkaarten. Een PT sessie duurt 60 minuten tenzij u kiest voor de 45 minuten PT variant.

Emily Workouts biedt naast PT ook PT rittenkaarten aan. Deze blijven 1 (één) jaar geldig, en zijn tussentijds niet opzegbaar, restitueerbaar, of op te schorten. Ook bij een PT rittenkaart biedt Emily Workouts de mogelijkheid tot DUO Training. Rittenkaarten zijn per 10 trainingen en niet restitueerbaar. 


Kosteloos verzetten/annuleren van afspraken voor Personal Training (lidmaatschap en rittenkaart) kan (in beperkte mate) tot 24 uur voor aanvang van de betreffende training/afspraak. Bij verzetten/annuleren, binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak/training komen de kosten te vervallen. Dit geldt ook bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte/vertraging/etc. Indien je niet vroegtijdig afmeldt voor de training zal er 50% van het oorspronkelijk factuur betaald moeten worden. Een training die éénmalig verzet/geannuleerd is, kan niet nogmaals worden verzet/geannuleerd.

 

Al het bovenstaande geldt voor zowel PT als PT aan huis en (kick)bokstrainingen. 

 

5. Bootcamp 

Emily Workouts biedt Bootcamps aan. Bootcamp betaal je per les of middels een Bootcamp Rittenkaart. Emily Workouts bootcamp rittenkaarten blijven 1 (één) jaar geldig, en zijn tussentijds niet opzegbaar, restitueerbaar, of op te schorten. Elke credit is goed voor deelname aan één bootcamp. Rittenkaarten gaan per 10 trainingen. 

Kosteloos verzetten/annuleren van deelname aan de Bootcamp kan tot 12 uur voor aanvang van de betreffende Bootcamp. Bij verzetten/annuleren binnen 12 uur voor aanvang van de Bootcamp komt de credit te vervallen. Dit geldt ook bij onvoorziene omstandigheden ziekte/vertraging/etc. Indien je niet vroegtijdig afmeldt voor de training zal er 50% van het oorspronkelijk factuur betaald moeten worden. 

Emily Workouts behoudt zich het recht voor binnen het Bootcamp aanbod(rooster) ten allen tijde te variëren in aanvangstijden, type training, en aantal Trainingen.


6. Verplichte sluiting 

In het geval Emily Workouts van overheidswege gedwongen wordt te sluiten, dan wel stoppen met training geven of in kleinere getale, zoals ten tijden van Corona/COVID-19, gelden onderstaande voorwaarden/afspraken:
- De duur van de rittenkaart wordt verlengd n.a.v. de duur van de sluiting
- Rittenkaarten zijn niet restitueerbaar.

 

7. Openingstijden

Emily Workouts is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
Emily Workouts is bevoegd de openingstijden van tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8. Klachten en Informatieverplichting

Veranderingen in de persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, of via [email protected] te worden doorgegeven.
Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Emily Workouts kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de desbetreffende persoon. 
Als je het ergens niet mee eens bent of vragen hebt, laat het alsjeblieft weten. Als je super enthousiast bent, vertel het iedereen die je kent!

Privacyverklaring 

1. Inleiding 

Als je wil trainen bij Emily Workouts of uit interesse de website van Emily Workouts bezoekt, dan heeft Emily Workouts bepaalde persoonsgegevens van je nodig. In deze privacyverklaring licht Emily Workouts toe hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel de verwerkingen plaatsvinden en hoe Emily Workouts met persoonsgegevens omgaat. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je kunt uitoefenen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Emily Workouts is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals deze worden verzameld. Emily Workouts gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), daarbij na. Door een samenwerking met Emily Workouts of bij een bezoek aan de website www.emilyworkouts.nl ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot een natuurlijk persoon te herleiden zijn.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Verwerking persoonsgegevens van klanten 

In het kader van de dienstverlening van Emily Workouts worden bij je inschrijving in ieder geval je NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, legitimatiegegevens en kopie legitimatiebewijs, rekeningnummer en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Bij extra diensten kan dit ook gaan om informatie die is doorgegeven, financiële status/gegevens, lichaamslengte, lichaamsgewicht, voeding, trainingsprogramma’s.


Verwerking persoonsgegevens van websitebezoekers 

Van Websitebezoekers worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens op onder meer op de contact pagina worden ingevuld, zoals NAW-gegevens, e- mailadres en telefoonnummer.

Social media 

De gegevens die je zelf invult op social media of die Emily Workouts verzamelt naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Emily Workouts verwerkt. Het kan gaan om jouw NAW-gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer.

4. Voor welke doelen verwerkt Emily Workouts persoonsgegevens? 

Dienstverlening 

Emily Workouts verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan het sport''lidmaatschap''. Dit hoort bij de dienstverlening vanuit Emily Workouts. Deze gegevens zijn onder meer nodig voor het aanmaken van een

Privacyverklaring 

Informeren & marketing 

Daarnaast zal Emily Workouts persoonsgegevens verwerken om je per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Emily Workouts die voor jou interessant kunnen zijn. Voor de ontvangst van berichten anders dan ten aanzien van je abonnement, kan je je afmelden. Emily Workouts kan je ook na afloop van de samenwerking benaderen voor marketing doeleinden, tenzij je hebt aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Emily Workouts te willen ontvangen.

Analyses & rapportages 

Je persoonsgegevens kunnen door Emily Workouts worden gebruikt bij het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses gericht op het verbeteren van de diensten van Emily Workouts. Ook kunnen we je vragen om vrijblijvend mee te doen aan een klant- of marktonderzoek – bijvoorbeeld door middel van een online enquête – om onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor zullen we je toestemming vragen.

Ledencontact 

Als je contact met ons opneemt per telefoon, e-mail of op een andere manier dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen wij van Emily Workouts op een later tijdstip zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo hoeft je niet telkens hetzelfde voor te leggen.

Wettelijke verplichting 

Voorts kan Emily Workouts verplicht zijn persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek.

5. Persoonsgegevens delen met derden 

Emily Workouts maakt gebruik van diensten van andere partijen. Emily Workouts sluit met deze andere partijen een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens, voor zover die andere partijen onder de verantwoordelijkheid van Emily Workouts gegevens verwerken. Diensten waarbij derde partijen betrokken zijn die persoonsgegevens kunnen verwerken, zijn; (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren, Websitebeheer, webanalyse, ledenadministratie, telefonische contacten en bankverkeer. Indien Emily Workouts een onderdeel verkoopt of indien (een onderdeel van) Emily Workouts wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Privacyverklaring Emily Workouts

Tenslotte kan Emily Workouts jouw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van jouw persoonsgegevens zal Emily Workouts jouw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de AVG.

6. Links naar andere websites 

Links naar websites van derden waar Emily Workouts geen zeggenschap over heeft of onder controle heeft zijn bedoeld voor het verschaffen van informatie. Emily Workouts is niet verantwoordelijk voor het Privacy beleid van deze websites. Wij raden u aan het Privacy beleid van deze websites te lezen voordat u uw gegevens met hen deelt.

7. Beveiliging van informatie 

Emily Workouts gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Emily Workouts ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Emily Workouts toegang hebben tot uw gegevens. Tevens zorgt Emily Workouts voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Mocht ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen een ‘datalek’ zoals bedoeld in de AVG ontstaan bij Emily Workouts of een derde die persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van Emily Workouts verwerkt, dan aanvaardt Emily Workouts daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

8. Bewaartermijn 

Emily Workouts bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden. Persoonsgegevens van leden worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van de samenwerking. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

9. Invloed op verwerking van uw persoonsgegevens 

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Per verzoek zal gekeken worden of aan uw verzoek voldaan kan worden. Wij streven ernaar u binnen een maand te voorzien van een reactie.

10. Cookies 

Cookies zijn bestanden die jouw voorkeur tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Cookies kunnen worden gebruikt voor het plaatsen van gerichte advertenties en voor het functioneren van websites. Om de diensten van Emily Workouts te verbeteren en analyseren, verzamelen wij soms de geïdentificeerde informatie van webgebruikers. Op de website van Emily Workouts worden de volgende cookies gebruikt:

 • Functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website van Emily Workouts.
 • Web analytics cookies die worden gebruikt om surfgedrag op de website van Emily Workouts te analyseren.
 • Tracking cookies die worden gebruikt om informatie over je surfgedrag te verkrijgen.
 • Cookies van sociale netwerken die via de ‘social media buttons’ op de website van Emily Workouts worden

Privacyverklaring Emily Workouts

Twitter, Facebook, Instagram en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Wanneer je de website van Emily Workouts bezoekt, wordt je bezoek gelogd en kunnen de volgende gegevens door je browser worden verstrekt:

 • je IP adres en/of domeinnaam;
 • je besturingssysteem (type browser en platform);
 • de datum, tijd en duur van je bezoek; en
 • de middelen die je geopend of gedownload hebt.
  Emily Workouts gebruikt deze informatie om de website voor bezoekers aan te passen en om de gegevens voor de analyse, kwaliteitscontrole, administratie en verbetering van de website te verzamelen. Het wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.
  Je kunt je browser weerhouden nieuwe cookies te accepteren of cookies helemaal uit te schakelen door het veranderen van je voorkeuren in de browser.


12. Wijziging Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring zal van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Emily Workouts behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De actuele privacyverklaring zal steeds worden gepubliceerd op de website van Emily Workouts.Je wordt verzocht deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

13. Contact 

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, dan kan je contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Emily Workouts
[email protected]

Privacyverklaring Emily Workouts